Jämförelsen är gjord utifrån karta över ny stadsplan 1864. I 1783-års kartbild är vägarna gröna och tomterna utritade med gröna linjer. Dagens vägnät, tomter och hus är markerade med svarta linjer. Äldre namn är i blå färg medan nutida namn är svarta. Tomterna är även numrerade. Dessa tomtnummer finns i kyrkboken och i mantalslängden. På så sätt kan man se var ens släktingar har bott och även hitta platsen i dagens stad.

Noteras kan att gamla Rådstugutorget hade knappt 1/4:s yta av dagens torg och var beläget vid Rådhusets västra hörn och ut mot Storgatan, ungefär vid Rex uteservering. Det stora torget 1783 var Kyrkotorget. Vid Renmarksbäcken som rinner under nuvarande Renmarksesplanaden/torget fanns det kryddgårdar, även vid kyrkan fanns en trädgård. Tre tullar fanns det. Västra Tullen var beläget vid nuvarande korsningen V:a Esplanaden och Storgatan. Östra Tullen var beläget ungefär vid Storgatan mitt emot Scharinska samt Bro tullen beläget i västra kanten längst ned i Rådhusparken.

I 1864 års stadsplan föreslogs att det nya salutorget skulle ligga där nuvarande Rådhusparken ligger. Sluttningen skulle schaktas ner fram till Storgatan så att torget skulle ligga planare ut mot kajen. Tyvärr hade man inte råd att genomföra denna förändring.
Umeå stads gamla stadsplan och tomtindelning 1783 jämfört med nutid 2005
Gröna ytor och blå text gamla stadsplanen och svarta linjer och text nutid. Visa 1783-2005 Visa 1783 Visa 2005